കേരളത്തെ പ്രളയത്തിൽ ആഴ്ത്തിയതാര് ??

കേരളത്തിലെ മഴമൂലമുള്ള പ്രളയങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ഒരു ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പണ്ടുതൊട്ടേ പല ചരിത്രസംഭവങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ കുറവായതിനാൽ നമുക്ക് അത്രയുമൊക്കെയേ അതേപ്പറ്റി അറിയൂ. എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒന്നിതാണ്, കേരളത്തിൽ വലിയ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നദികളുടെ ഗതിമാറ്റവും പുതിയ കാര്യമല്ല. ആ ചരിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടിവന്നത്, നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ചവരോ അല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻകൂടിയാണ്.

ഒപ്പം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നു. ഇപ്പോൾ പലരും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുംപോലെ, കേരളം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ, ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നോ ഇല്ലയോ?

കേരളം പ്രളയങ്ങളുടെ ചരിത്രമുള്ള നാടാണെന്ന വസ്തുതയോടൊപ്പം പറയേണ്ടിവരുന്നു, ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഈ ദുരിതങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനാസ്ഥയുടെകൂടി സൃഷ്ടിയാണ്.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനാസ്ഥ, കേരളം ചരിത്രത്തെ മറന്നുകളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രം എന്നും പാഠമാണ്. അത് യുദ്ധങ്ങളെയോ അധിനിവേശങ്ങളെയോ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളെയോ സംബന്ധിച്ചുമാത്രമല്ല, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പാഠം തന്നെയാണ്. 1341-ൽ മുസിരിസിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ പ്രളയവും, 1790-ൽ ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യത്തെ മുക്കിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും 1924-ൽ കേരളം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച പ്രശസ്തമായ 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ആധുനികമായ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരെങ്കിൽ, വരാൻ പോകുന്ന ഏതു പ്രകൃതി ദുരന്തവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ നേരെ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം പുലർത്തി അവയിൽ നിന്നും നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നവരായിരിക്കണം. കേരളം, അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല.

ഇപ്പോഴുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്‌പെഷ്യൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിസർച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അക്കമിട്ടു നിരത്തുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകൾ പ്രധാനമായി താഴെ പറയുന്നവയായിരുന്നു.

1. പ്രകൃതിദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതമേഖലകളുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു സാധ്യതാമാപ്പ് തയ്യാറാക്കൽ
2. അടിയന്തിര രക്ഷാപ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഏകോപനം
3. രക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ
4. അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ശേഖരം തയ്യാറാക്കിവയ്ക്കൽ.
5. വീട്ടുമൃഗങ്ങലെ രക്ഷിച്ചുനിർത്താനുള്ള ഉയർന്ന പ്രതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ
6. അടുത്തുണ്ടാകാനിടയുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുപയോഗിച്ച് ത്വരിതഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കൽ

ഇപ്പാഞ്ഞ ഒരു മുൻകരുതലും ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നും ഏർലി വാണിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിലെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നും ജെ എൻ യു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഏർലി വാണിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ചിലേടത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിലും അതിലെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട ഇടങ്