കേരളം ഒരു വിമോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു..

  കേരളത്തിലെ ജനത ഇന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വിമോചനമാണ്.. മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഇടതു വലതു മുന്നണികളില്‍ നിന്നും, അയ്യഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ഇടതു കാലില്‍ നിന്നും വലതു കാലിലേക്കും തിരിച്ചും മാറുന്ന മന്തുരോഗം പോലെയുള്ള ഇന്നാട്ടിലെ സര്‍ക്കാറുകളില്‍ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ട്, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചരിയാതെ നേര്‍വഴി നടക്കുന്ന, നേരിന്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുന്ന, നേരും നീതിയും നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു പുതിയ മുന്നണിക്ക് കേരള ഭരണം ഏല്‍പ്പിച്ച് കൊടുക്കാന്‍ കേരളം തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആരംഭത്തിന്റെ ശംഖനാദമാണ് പഞ്ചായത്ത്…